زمین
ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی معلمان زمین شناسی بهمن 1400

ضمن خدمت انجمن زمین شناسی بهمن ماه1397

کارگاه آموزشی زمین97/9/28

کارگاه آموزشی انجمن زمین 97/8/23

جلسه شورای اجرایی انجمن زمین شناسی 17 مهر 97

تقویم اجرایی انجمن زمین شناسی 98-97

ضمن خدمت انجمن زمین شناسی بهمن 1396

شورای اجرایی انجمن زمین شناسی96/10/5

برپایی جلسه مشترک گروه زمین شناسی وانسان ومحیط استان اصفهان با اعضای انجمن زمین شناسی 96/10/18

کارگاه انجمن علمی زمین شناسی 96/8/10

اولین جلسه شورای اجرای انجمن زمین شناسی

تقویم اجرایی انجمن علمی زمین شناسی

انتخابات انجمن علمی زمین شناسی

تاسیس انجمن علمی زمین شناسی واساسنامه

اساسنامه انجمن زمین شناسی

تقویم اجرایی انجمن زمین شناسی 95-96

انتخابات انجمن علمی زمین

کارگاه انجمن علمی زمین شناسی

جلسه شورای اجرایی انجمن زمین شناسی

ثبت نام ضمن خدمت انجمن زمین شناسی

کارگاه زمین شناسی

ثبت نام ضمن خدمت زمین شناسی

اعضای شورای اجرایی انجمن زمین شناسی تاریخ 30/11/93 الی 95/11/03

تقویم اجرایی کارگاههای زمین شناسی