تاریخ
وبینارچالش ها وراهکارهای تدریس موثرتاریخ درمدارس ، انجمن تاریخ 15 آذر

تقویم اجرایی انجمن تاریخ سال تحصیلی 1401-1400

بازدید اعضای فعال انجمن تاریخ از ارامگاه صائب و مسجد تاریخی لنبان . دوم مرداد 1400

بازدید علمی مجازی باغ دلگشا

شورای اجرایی انجمن علمی معلمان تاریخ 99/10/16

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ 99/9/18

وبینارمشترک انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ وگروهای درسی تاریخ ناحیه 3-زمان 99/10/3

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ 99/8/20

کارگاه مجازی انجمن معلمان تاریخ 99/7/29

تقویم اجرایی انجمن معلمان تاریخ سال تحصیلی 1400-1399

ضمن خدمت انجمن معلمان تاریخ دی ماه 1398

کارگاه آموزشی انجمن تاریخ 98/7/30

تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ99-98

بازدید از هتل عباسی 98/3/21

تقویم اجرایی انجمن تاریخ تابستان 98

همایش نکو داشت دکتر لقمان نیری 98/2/11

کارگاه انجمن علمی آموزشی تاریخ 98/2/3

بازدید علمی تفریحی استان یزد ،انجمن تاریخ 11بهمن 97

بازدید علمی انجمن تاریخ 25 بهمن97

سخنرانی علمی انجمن تاریخ 97/12/7

ضمن خدمت انجمن تاریخ 97/9/28

بازدید از تالار اشرف 97/8/10

اولین جلسه تقویم اجرایی انجمن تاریخ 24 مهر 97

تقویم اجرایی برنامه های انجمن علمی معلمان تاریخ استان اصفهان پاییز وزمستان 97

سخنرانی دکتر مسعودنیا97/5/16

بازدید از آتشکده زرتشتیان 97/4/26

آدرس پست الکترونیکی انجمن تاریخ تابستان 97

انتخابات انجمن تاریخ 97/3/10

کارگاه نقد کتاب تاریخ پایه یازدهم در تاریخ 8 /9/ 1396

نمایش فیلم انجمن تاریخ مورخ 96/11/17