شیمی
کارگاه انجمن شیمی با موضوع " بررسی مفاهیم و اصول شیمی دبیرستان " 23 آبان ماه 1400

تقویم اجرایی انجمن شیمی سال تحصیلی 1401-1400

اسامی همکاران شرکت کننده در جلسات انجمن علمی آموزشی معلمان شیمی استان اصفهان

وبینارآموزشی انجمن معلمان شیمی 99/12/5

کارگاه آموزشی انجمن معلمان شیمی99/11/11

کارگاه آموزشی انجمن معلمان شیمی99/11/11

وبینار انرژی های نوین و توسعه پایدار99/11/11

اهداء هدایاو تقدیراز انجمن شیمی 99/10/30

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان شیمی 99/10/24

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان شیمی 99/8/27

شورای اجرایی انجمن معلمان شیمی 99/8/8

تقویم اجرایی انجمن معلمان شیمی سال تحصیلی 1400-1399

شورای اجرایی انجمن شیمی 99/6/31

ضمن خدمت انجمن شیمی بهمن 98

کارگاه آموزش نجوم 98/9/25

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان شیمی سال تحصیلی 1398

انتخابات انجمن علمی آموزشی شیمی 97/12/12

کارگاه آموزشی انجمن شیمی 97/11/6

شورای اجرایی انجمن شیمی 97/11/2

لغو کارگاه آموزشی دی ماه انجمن شیمی 97/10/19

کارگاه آموزشی انجمن شیمی 97/9/20

کارگاه آموزشی انجمن شیمی 97/8/28

کارگاه آموزشی انجمن شیمی 25 مهر 97

تقویم اجرایی انجمن شیمی 98-97

اردوی انجمن شیمی 97/4/27

گردهمایی معلمان انجمن شیمی با سخنرانی خانم دکتر قادری 97/5/16

تقویم اجرایی انجمن شیمی تابستان 97

کارگاه آموزشی انجمن معلمان شیمی 96/12/19

ضمن خدمت انجمن شیمی سال تحصیلی 97-96

کارگاه انجمن علمی شیمی به همراه سخنرانی جناب آقای دکتر ایروانی96/8/13