رتبه اول کشوری انجمن معلمان ریاضی در ارزیابی عملکرد وزارتی سال تحصیلی 1397


با توجه به نامه وزارتی آموزش وپرورش ، انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان در سال 97 رتبه برتر کشوری را بدست آوردند این موفقیت را به همه همکاران فرهنگی بخصوص معلمان ریاضی استان وشورای اجرایی انجمن ریاضی تبریک عرض نموده وآرزومند توفیقات بیشتر شان هستیم .

انجمن ریاضی
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان " بحث و بررسی چند تعریف از حسابان و ریاضی تجربی" ویژه دبیران ریاضی متوسطه دوم توسط آقایان ایروانی و قادری

برگزاری وبینار "چرایی مشکلات دانش آموزان در کسرها" ویژه دبیران ریاضی متوسطه اول توسط خانم ملیحه دوستی

برگزاری جلسه دوشنبه 29 فروردین 1401 ( همزمان حضوری و مجازی)با حضور آقای اعلمی

برگزاری وبیناردبیران ریاضی متوسطه دوم با موضوع" مفهوم مشتق ( یک تجربه خاص)" توسط آقای اکبر ایروانی و خانم مصطفایی ) 9 اسفند

برگزاری وبینار با عنوان "سنجش در ریاضیات" توسط خانم سلیمیان سه شنبه 3 اسفند 1400( متوسطه 1)

گزارش برگزاری وبینار متوسطه اول با موضوع"اتحادها و رادیکال ها و ارتباط آنها" 19 بهمن 1400توسط آقای روح اله حسینی

برگزاری جلسه متوسطه دوم دوشنبه 11 بهمن ب اموضوع" برآورد در آمار" توسط آقای شیرچیان

برگزاری وبینار با موضوع "چگونه باعث شویم که دانش آموزان ریاضی را با علاقه یادبگیرند" باحضور خانم فهیمه کلاهدوز 5 بهمن 1400

برگزاری جلسه دوشنبه ( متوسطه دوم) 27 دی 1400با موضوع" کاربرد مثلثات درحل معادله و..."و با حضور آقای روح اله حسینی

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی اصفهان 20 دیماه 1400

برگزاری جلسه سه شنبه دبیران ریاضی متوسطه اول انجمن با موضوع "عبارت های گویا "توسط خانم کدخدایی 21 دی 1400

برگزاری جلسه دوشنبه 13 دی 1400( متوسطه2) با موضوع"تعیین نسبت های مثلثاتی زوایای بیش از 90 درجه و رسم نمودار به کمک دوره تناوب و .." توسط آقای محمدرضا قاسمی

برگزاری جلسه 7 دی 1400 ( متوسطه اول) با موضوع " حل مساله" توسط آقای روح اله حسینی

برگزاری جلسه مجازی آقای بهرامی با "عنوان گذری و نظری بر هندسه نااقلیدسی"29 آذر 1400

برگزاری وبینار با عنوان "جئوجبرا و تاثیر آن در تدریس " توسط آقای انارکی سه شنبه 23 آذر 1400( مشترک متوسطه 1و2)

برگزاری جلسه مجازی خانم معصومه کدخدایی در تاریخ15 آذر 1400 با عنوان"آموزش دنباله و کاربرد آن در زندگی"

برگزاری جلسه سه شنبه 9 آذر 1400 دبیران ریاضی متوسطه اول انجمن با عنوان " تجزیه و تحلیل نکات آموزشی و تخصصی سه پایه " توسط آقای جمشیدیان

برگزاری وبینار با عنوان "تدریس آمار " توسط دکتر علی رجالی دوشنبه 1 آذر 1400( مشترک متوسطه 1و2)

برگزاری وبینار ( متوسطه 1) با عنوان " نقشه مفهومی و کاربرد آن " توسط خانم فاطمه کفیل 25 آبان 1400

برگزاری جلسه دبیران ریاضی متوسطه دوم دوشنبه 17 آبان 1400 با عنوان " تاملی بر چند مساله و مفهوم اساسی در مبحث ترکیبیات"توسط آقای عبداله حسام

برگزاری وبینار دبیران ریاضی متوسطه اول در تاریخ11 آبان 1400 با عنوان "تجربه هایی برای یادگیری بهتر فراگیران در کلاس درس" توسط خانم عفت شیخی

گزارش وبینار دوشنبه 3 آبان1400 دبیران ریاضی متوسطه 2 با عنوان "اهمیت و چگونگی ارزشیابی آغازین و پایانی در کلاس درس" توسط آقای جواد یارعلی

برگزاری وبینار " مروری بر ده سال بزرگداشت خوارزمی با نگاهی به آینده" در تاریخ 6 ابان 1400

برگزاری اولین جلسه سه شنبه دبیران ریاضی متوسطه اول انجمن با موضوع " مبانی آموزش ریاضی" توسط آقای مرتضی صادقی

برگزاری جلسه متوسطه دوم با عنوان " مطابقت تدریس با اصول و مطالب کتاب های درسی( حسابان)" توسط آقای اعلمی

تقویم اجرایی انجمن ریاضی متوسطه دوم سال تحصیلی 1401-1400

تقویم اجرایی انجمن ریاضی متوسطه اول سال تحصیلی 1401-1400

خلاصه فعالیت های انجمن در تابستان 1400

برگزاری جلسه مجازی در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1400 توسط آقای سید محمدرضا احمدی

برگزاری جلسه مجازی متوسطه اول با حضور خانم فاطمه سلیمیان در تاریخ 28 اردی بهشت 1400