فرم عضویت وتمدید عضویت در انجمن علمی آموزشی معلمان زبان

1_  واریز مبلغ 150000 ریال به شماره کارت انجمن علمی (   ذخیره شماره پیگیری و حفظ عکس فیش. )
 
♦️شماره کارت انجمن    6037997599239028
 
2_ تکمیل فرم در خواست عضویت که یک بند آن درخواست  ارایه شماره پیگیری پرداخت حق عضویت می باشد.
 
♦️ادرس دسترسی به فرم درخواست👇
 
 
*************************************************************************************************************************************************************************************

لینک فرم عضویت وتمدید عضویت در انجمن علمی آموزشی معلمان رایانه استان اصفهان 

همکاران محترم جهت شرکت در کارگاههای انجمن علمی آموزشی معلمان رایانه ودریافت گواهی حضور در جلسات توسط لینک زیر عضویت خود را تکمیل فرمایید 


شماره کارت انجمن علمی آموزشی معلمان کامپیوتر   6037997599251692


                      لینک عضویت