علوم تجربی
تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تجربی سال تحصیلی 1401-1400

وبینارآموزشی انجمن معلمان علوم تجربی 99/12/6 +لیست حضور همکاران شرکت کننده

جلسه شورای اجرایی و اهدای هدایای انجمن علوم تجربی سه شنبه 5 اسفند 99

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان علوم 99/10/3 +لیست حضور وغیاب همکاران

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان علوم تجربی 99/8/28

کارگاه مجازی انجمن معلمان علوم تجربی 99/8/7+لیست حضور وغیاب جلسه

تقویم اجرایی انجمن معلمان علوم تجربی سال تحصیلی 1400-1399

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 98/11/29

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی علوم تجربی بهمن 98

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی (آموزش علوم پدیدار محور )98/8/22

تقویم اجرایی انجمن معلمان علوم تجربی 99-98

شورای اجرائی انجمن علوم تجربی 24 شهریور

کارگاه انجمن علمی آموزشی علوم تجربی98/2/4

شورای اجرایی انجمن علوم تجربی 97/1/21

تقویم اجرایی انجمن معلمان علوم تجربی 98-97

انتخابات انجمن علمی آموزشی علوم تجربی

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 97/10/19

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 97/9/21

کارگاه الگوی کاوشگری و بازدید موزه علوم وفنون 97/8/3

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 25مهر 97

جلسه شورای اجرایی و کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 97/7/11

گردهمایی آموزشی دبیران متوسطه اول علوم تجربی وآموزگاران ابتدایی 97/2/26

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی 97/2/5

کارگاه آموزش عکاسی (بخش دوم)انجمن علوم تجربی 97/2/5

کارگاه آموزشی انجمن علوم تجربی96/10/20

کارگاه انجمن علمی علوم تجربی 96/9/22

کارگاه انجمن علمی علوم تجربی 96/9/8

کارگاه انجمن علمی علوم تجربی 96/8/24

کارگاه انجمن علمی علوم تجربی 10آبان

جلسه شورای معلمان انجمن علوم تجربی 12مهر