علوم اجتماعی
نشست علمی آموزشی با عنوان فرهنگ و نقش آن در شکل گیری مناسبات اجتماعی 16 بهمن 1400

وبینار مشترک انجمن علوم اجتماعی و گروه علوم اجتماعی شهرستان نجف آباد 16 اسفند 1400

وبینار با عنوان مهارتهای زندگی کارمشترک انجمن علوم اجتماعی و اقتصاد با گروه علوم اجتماعی استان 1 اسفند 1400

انجمن علمی اموزشی علوم اجتماعی و اقتصاد با همکاری گروه سواد و رسانه استان 23 بهمن 1400

وبینار فضای سایبری و سرمایه ی اجتماعی دوم بهمن 1400

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی معلمان علوم اجتماعی بهمن 1400

وبینار انجمن علوم اجتماعی و اقتصاد استان اصفهان بهمن1400

تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان علوم اجتماعی استان اصفهان1401-1400

اعضای فعال انجمن علمی آموزشی معلمان علوم اجتماعی سال تحصیلی 97-98 و99

مراسم تقدیر از شورای اجرایی انجمن معلمان علوم اجتماعی (ارزیابی عملکرد سال 98)

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان علوم اجتماعی 99/8/21

کارگاه مجازی انجمن معلمان علوم اجتماعی 99/8/7

تقویم اجرایی انجمن معلمان علوم اجتماعی سال تحصیلی 1400-1399

کارگاه آموزشی انجمن علوم اجتماعی 98/9/21

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن علوم اجتماعی 99-98

کارگاه انجمن علمی آموزشی علوم اجتماعی98/2/3

جلسه شورای اجرایی انجمن علوم اجتماعی 97/12/14

ضمن خدمت انجمن علوم اجتماعی دی ماه 97

کارگاه آموزشی علوم اجتماعی 97/8/29

جلسه شورای اجرایی انجمن معلمان علوم اجتماعی 97/7/24

تقویم اجرایی انجمن علوم اجتماعی 98-97

انتخابات انجمن علوم اجتماعی 97/6/13

اعتبارسنجی کتاب درسی علوم اجتماعی تیر ماه 1397

همایش وجلسه سخنرانی علمی سرمایه گذاری در بورس 97/2/24

اردوی علمی وتفریحی مناطق گردشگری داران وبویین ومیاندشت 97/4/28

خانه ی مشروطه ومرکز بیداری اسلامی اصفهان 97/4/12

همایش انجمن علوم اجتماعی مورخ 96/11/24

همایش تعلیم وتربیت اقتصادی ویژه دبیران علوم اجتماعی واقتصاد

جلسه شورای اجرایی انجمن علوم اجتماعی 96/10/26

تقدیر روز پایان ضمن خدمت علوم اجتماعی 96/10/19