مدیران ابتدایی
تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی مدیران ابتدایی سال تحصیلی 1401-1400

وبینار انجمن علمی آموزشی مدیران ابتدایی 99/11/28(چگونگی اجرای برنامه ویژه مدرسه ،طرح بوم )

شورای اجرایی انجمن مدیران ابتدایی 99/10/23

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان مدیران ابتدایی 99/9/18

وبینار انجمن علمی و آموزشی مدیران ابتدایی 99/8/20

کارگاه مجازی انجمن معلمان مدیران ابتدایی 99/7/15

تقویم اجرایی انجمن مدیران ابتدایی سال تحصیلی 1400-1399

تقویم اجرایی مدیران انجمن علمی آموزشی معلمان استان اصفهان 99-98

شورای اجرایی انجمن مدیران ابتدایی 98/2/16

کارگاه طرح خلاقیتی برای مدیران 97/11/14

انجمن مدیران ابتدایی (همایش فن بیان )97/10/23

کارگاه آموزشی انجمن مدیران ابتدائی (سامانه همگام )97/12/5

تقویم اجرایی انجمن مدیران ابتدایی 98-97

جلسه شورای اجرایی انجمن مدیران ابتدایی 97/9/18

جلسه شورای اجرایی انجمن مدیران ابتدایی 97/8/28

جلسه شورای اجرایی انجمن مدیران ابتدایی شهریور ماه 1397

انتخابات انجمن مدیران ابتدایی 97/5/15