اقدام پژوهی (پژوهش در عمل ) رویکردی سازنده در جهت گسترش تواناییهای کارورزان در عرصه های مختلف شغلی است.در حوزه آموزش وپرورش نیز این اندیشه گامی اساسی در جهت اصلاح وبهبود محسوب می شودو.....

    
ادامه مطلب  


پاور مهندسی ارتباط با کودک  بخش دوم تهیه وتنظیم :دکتر مسعود انصاری مهر

دانلود
پاور مهندسی ارتباط با کودکان بخش 1ول با موضوعات :کودکی چیست ؟ ، شخصیت پروری در کودکان ، وظیفه معلمان در برابر کودکان و...با  سخنرانی  دکتر مسعود انصاری مهر.

   
دانلود مطلب 

با سلام واحترام 

به اطلاع همكاران،صاحب نظران، دبیران گرامي و دانش آموزان عزيز ميرساند  نگاشت اوليه (غیر قابل استناد) پيش نويس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنايي بيشتر همكاران، در دسترس عموم قرار ميگيرد. لازم بذكر است اين  فرم ها نسخه نهايي نميباشند و بدليل احتمال تغييرات، بهيچ وجه قابل استناد نيستند.

 دانلود پیش نویس کتابهای پایه دوازدهم 


ساختار سازماني نظام آموزشي

نظام آموزشي و ساختارآن درايالات و قلمروهاي كانادا به كلي با يكديگرمتفاوت اند.اما به طوركلي ميتوان گفت نظامهاي آموزشي كشوركانادا ازيك دوره پيش دبستاني با مدت زماني1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدايي با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پايان پايه12تحصيلي؛متشكل شده است .از آنجاييكه وظيفه رسيدگي و نظارت برحوزه آموزش دركشوركانادا به طور كامل درحوزه اختيارات...ادامه مطلب در لینک ذیل :

ساختار آموزشي

آموزش ابتدايي در كشور هند از شش سالگي آغاز شده و به مدت هشت سال ادامه مي يابد. به عبارت ديگر اين دوره از آموزش كودكان رده هاي سني 6تا 14 سال را تحت پوشش قرار داده و از كلاس اول آغاز شده تا پايه هشتم ادامه مي يابد مقطع آموزش ابتدايي خودبه از سطح آموزش ابتدايي پنج ساله و آموزش پس از ابتدايي يا مياني سه ساله بر اساس قانون اساسي هند متشكل ميگردد . دولتهاي ايالتي مكلف به ارائه آموزش و پرورش رايگان ادامه مطلب لینک ذیل:

مديريت آموزشي
مديريت آموزشي سابقاً تحت كنترل و هدايت دقيق دولت قرار داشت.ازدهة1980، با اعمال سياست تمرکززدايي درحوزه مديريت آموزشي،قوانين آموزشي اصلاح شده و قدرت تصميم گيري شهرداريها ومؤسسات آموزشي افزايش يافت.اصلاح قوانين آموزشي دراواخر نيمة دهه1990،خود برانتقال مسئوليت بيشتر به سطوح بومي هم راستا با نيازهاي دانش آموزان و دانشجويان مناطق مختلف کشور منجر گرديد. در اين اثنا، روند هدايتي و نظارتي مديريت آموزشي شهرداري ها از طريق يارانة دولتي كاهش يافت... ادامه مطلب لینک ذیل :

ساختار آموزشي

ساختار نظام آموزشي فرانسه بر مبناي دو محور اصلي (پايداري) و (پويايي) بررسي مي‌گردد. در محور پايداري، سياست‌هاي آموزشي و قوانين مصوب در جهت دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي (پنداره نظام) و در محور پويايي، نوساماني ساختارها و استقرار زيرساختها، اهداف و عملكرد وضعيت موجود نظام آموزشي كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پايداري بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌هاي سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) تأكيد دارد.

در اين محور، تلاش‌هاي متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بيش ...ادامه مطلب لینک ذیل:

ساختار آموزشي

نظام آموزش و پرورش عربستان سعودي ازدوره1تا2سالة پيش دبستاني،دورة 6ساله ابتدايي،دورة 3ساله مدارس مقدماتي متوسطه و دورة3ساله تکميلي متوسطه متشکل گرديده است .

آموزش ابتدايي

مدت زمان دوره : 6 سال ( طي سنين 12-6سال )ادامه مطلب لینک ذیل :

 

مقطع آموزش متوسطه

ظرف 25 سال گذشته آموزش مقطع متوسطه دستخوش اصلاحات وپيشرفتهاي گوناگوني شده است. طي سال1970 انواع مختلفي از مدارس كه عهده دارمسووليت برگزاري دوره هاي آموزش حرفه‌اي و دانشگاهي بوده و درسطوح متوسطه فعاليت داشتند بصورت يك مدرسه واحد در آمده اند. مدارس مذكور كليه جوانان را تحت پوشش خود قرارداده اند. آزمون نهايي سابق كه دانش‌آموزان را براي مطالعات دانشگاهي آماده مي‌نمود2 سال پيش از سال1970 لغو گرديد.طي دهه هاي1970 و1980 اصلاحاتي در راستاي بهبود نظام آموزش متوسطه صورت گرفته و به برقراري تطبيق ميان نيازهاي بازاركار وتحصيلات عاليه و اهداف و نيازمنديهاي...ادامه مطلب لینک ذیل :

  

ساختار آموزشي

آموزش متوسطه ( ملي و خصوصي) شامل : 3 سال دورة مقدماتي متوسطه ، و 3 سال آموزش تكميلي متوسطه مي باشد.مقطع آموزش متوسطه خود از 2مقطع تحت عناوين مقدماتي و تكميلي متوسطه متشكل مي گردد.مقطع آموزش مقدماتي متوسطه حداكثرمدت زمان3سال رده هاي سني 15-12 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد. مدت زمان كلاس .... ادامه مطلب لینک ذیل: 

اجراي آموزش و پرورش شخصيت

آموزش و پرورش شخصيت را در بنياد سيستم مدرسه‌اي ايالات متحده مي‌توان يافت و هميشه به‌عنوان بخش جدايي ناپذير آموزش، مد نظر بوده است. اما براي مدتي، و درست زماني كه وجود اين عامل بيش‌ترين ضرورت را داشت، مراكز آموزشي نسبت به ضميمه كردن توسعه شخصيتي در كارشان قصور كردند. اما امروزه به هر حال اين عامل در روي صفحه رادار آموزش كشوري دوباره ظاهر شده است. نشانه‌هاي اوليه حاكي ازآن است كه...برای ادامه مطلب  لینک ذیل : 

پذيرش تحصيلي

نخستين عامل، كه فرآيند ورودي دانش‌آموزان حركت به آموزش مقدماتي متوسطه را تحت الشعاع  قرار مي‌دهد، آموزشهاي كودكان در مقطع چهارم مي‌باشد. مقياس رتبه بندي آلمان  از 1 (A) تا 6 (F) مي‌باشد. در برخي ايالتها معدل ويژه‌اي جهت راه‌يابي به مدارس بالاتر نياز مي‌باشد اين در حالي است كه ساير ايالات‌ شرط معدل قرار نمي‌دهند. در مطالعاتي كه برروي ما دو ايالت از سه ايالت به دانش‌آموزان آن معدل 5/2 را به دست آورده بودند صورت گرفت توصيه شد كه ... ادامه مطلب لینک ذیل: