معارف
انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان معارف 22 آبان 1400

تقویم اجرایی انجمن معارف 1401-1400

وبینارآموزشی انجمن معلمان معارف 99/12/2

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان معارف 99/9/26(بررسی مبحث نبوت )

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان معارف 99/8/17

تقویم اجرایی انجمن معلمان معارف سال تحصیلی 1400-1399

کارگاه آموزشی انجمن معارف 98/9/19

ضمن خدمت معارف 98/8/30 الی 98/9/21

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان معارف سال تحصیلی 1398

'گزارش عملکرد دوسالانه و انتخابات انجمن علمی آموزشی معارف 98/4/10

تقویم اجرایی انجمن معلمان معارف 98-97

انتخابات انجمن علمی اموزشی معارف

کارگاه اموزشی انجمن معارف 97/9/10

کارگاه آموزشی تفسیر نهج البلاغه 97/8/12

جلسه شورای انجمن معارف 97/7/11

جلسه انجمن معارف 9 آبان

تقویم اجرایی انجمن معارف97-96

اولین جلسه انجمن معارف

انتخابات انجمن علمی معارف

گواهی تاسیس انجمن علمی معارف

ضمن خدمت انجمن علمی معارف

ضمن خدمت انجمن علمی معارف

اطلاعیه ثبت نام ضمن خدمت انجمن معارف