کاروفناوری
ضمن خدمت انجمن آموزشی معلمان کارو فناوری 20آذر 1400

کارگاه آموزشی انجمن کاروفناوری با موضوع آشنایی با صنعت تور مجازی 16 آذر 1400

برگزاری کارگاه کار و فناوری در تاریخ 28 دی ماه 1400

تقویم اجرایی انجمن کارو فناوری1401-1400

لیست همکاران فعال شرکت کننده در انجمن علمی آموزشی معلمان کار وفناوری

برنامه کارگاههای انجمن علمی آموزشی دبیران کار وفناوری (تابستان 1400)

اهدا هدایا انجمن کار و فناوری 99/12/12

وبینار آموزشی انجمن معلمان کاروفناوری 99/11/14

وبینار آموزشی انجمن معلمان کاروفناوری 99/11/14

وبینار آموزشی کارگاه انجمن علمی معلمان کار وفناوری با موضوع میوه ارایی شب یلدا چهارشنبه 99/9/26

وبینار آموزشی کارگاه انجمن علمی معلمان کاروفناوری سه شنبه 99/9/18

وبینار انجمن علمی معلمان کار وفناوری99/8/20

تقویم اجرایی انجمن معلما ن کارو فناوری سال تحصیلی 1400-1399

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان کار وفناوری سال تحصیلی 1398

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان کار وفناوری سال تحصیلی 1398

جلسه شورای اجرائی انجمن علمی معلمان کار و فناوری 16 مهر 98

کارگاه انجمن علمی آموزشی کار وفناوری(تابستان 98)

کارگاه اموزشی انجمن کار وفناوری بهمن 97

کارگاه نکات ایمنی کار با تلفن همراه 97/10/25

تقویم اجرایی انجمن کاروفناوری 98-97

انتخابات انجمن کار وفناوری 97/8/30

کارگاه آموزشی صفر تا صد گوشی 24 مهر 97

جلسه اعضای شورای اجرایی انجمن معلمان کارو فناوری 97/7/10

برنامه تابستان انجمن علمی معلمان کار وفناوری 1397

ضمن خدمت انجمن کار و فناوری در سال تحصیلی 97-96

کارگاه آموزشی انجمن کار و فناوری 96/10/26

کارگاه آموزشی انجمن کار و فناوری 96/9/28

کارگاه آموزشی انجمن علمی کار وفناوری 96/9/21

جلسه انجمن کار وفناوری دوم آبان

اولین جلسه انجمن کار وفناوری