فیزیک
تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک سال تحصیلی 1401-1400

وبینار آموزشی انجمن معلمان فیزیک 99/12/17

مراسم تقدیر از شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک (ارزیابی عملکرد سال 98)

وبینار انجمن فیزیک 99/10/1 (بررسی قرقره های ساکن ومتحرک)

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک 99/8/25

کارگاه مجازی انجمن معلمان فیزیک 99/7/27

تقویم اجرایی انجمن معلمان فیزیک سال تحصیلی 1400-1399

شورای اجرایی انجمن فیزیک بهمن 98

جلسه شورای اجرایی انجمن فیزیک 98/10/15

شورای اجرایی انجمن فیزیک 98/8/12

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان فیزیک سال تحصیلی 1398

'گزارش عملکرد دوسالانه و انتخابات انجمن علمی آموزشی فیزیک 98/3/21

همایش علمی انجمن معلمان فیزیک 27 آبان 97

کارگاه آموزشی انجمن معلمان فیزیک 97/10/30

جلسه شورای اجرایی انجمن فیزیک آذر ماه 1397

جلسه شورای انجمن فیزیک 97/8/13

اولین کارگاه تقویم اجرایی انجمن فیزیک 97/7/29

جلسه شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک 97/7/15

تقویم اجرایی انجمن فیزیک سال تحصیلی 98-97

مراسم با شکوه تجلیل از بزرگان و چهره های ماندگار اموزش و پرورش اصفهان

عیادت از استاد فرهیخته 96/11/19

همایش فیزیک 96/11/19

بازدید انجمن فیزیک 96/10/18

همایش انجمن فیزیک96/10/24

جلسه شورای اجرایی انجمن فیزیک 96/10/12

کارکاه آموزشی انجمن علمی فیزیک 96/9/26

همایش انجمن فیزیک 96/8/21

کارگاه آموزشی انجمن فیزیک 96/7/30

تقویم اجرایی انجمن علمی فیزیک

انتخابات انجمن علمی فیزیک