انجمن فلسفه
تقویم اجرایی انجمن فلسفه سال تحصیلی 1401-1400

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی معلمان فلسفه دی ماه 99

لینک عضویت در انجمن علمی آموزشی معلمان فلسفه سال تحصیلی 1400-1399

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان فلسفه 99/8/25

تقویم اجرایی انجمن معلمان فلسفه سال تحصیلی 1400-1399

ضمن خدمت انجمن معلمان فلسفه آبان 98

تقویم اجرایی انجمن فلسفه 99-98

ضمن خدمت انجمن معلمان فلسفه بهمن 97

شورای اجرایی انجمن معلمان فلسفه 97/11/1

کارگاه بررسی تطبیق هستی شناسی 97/10/24

تقویم اجرایی انجمن معلمان فلسفه 98-97

کارگاه آموزشی انجمن معلمان فلسفه 97/8/21

انتخابات انجمن علمی فلسفه 97/10/22

دوره ضمن خدمت انجمن معلمان فلسفه سال تحصیلی 97-96

همایش انجمن فلسفه 96/10/20

گارکاه آموزشی انجمن فلسفه 96/10/3

کارگاه آموزشی انجمن فلسفه 96/8/21

کارگاه آموزشی انجمن فلسفه 96/8/4

کارگاه آموزشی انجمن فلسفه 96/7/27

کارگاه آموزشی انجمن فلسفه 96/7/20

جلسه اجرایی انجمن فلسفه 7 آبان

تقویم اجرایی انجمن فلسفه 97-96

انتخابات انجمن علمی فلسفه

گواهی تاسیس انجمن علمی فلسفه واساسنامه

تقویم اجرایی فلسفه و منطق 95-96

کارگاه انجمن علمی فلسفه

بازدید از آتشکده زرتشتیان

دوره ضمن خدمت فلسفه

کارگاه فلسفه

ضمن خدمت فلسفه