انجمن استثنایی
کارگاه مجازی بازی درمانی بهمن 1400

گفتگوی زنده با موضوع استعدادیابی در دانش آموزان با نیازهای ویژه 21 بهمن 1400

دوره جامع طیف اتیسم 7 اسفند 1400

مسابقه کتابخوانی از" کتاب شناخت و درمان مشکلات ویژه یادگیری" بهمن 1400

کارگاه آموزشی کودکان با کم توانی ذهنی به صورت مجازی (از تشخیص تا آموزش)

معلمان خریدخدمات فعال شرکت کنندگان در دوره های انجمن علمی معلمان استثنایی پاییز و زمستان99

وبینار آموزشی انجمن معلمان استثنایی 99/10/7

اهداءهدایا و تقدیر از انجمن استثنایی 99/11/15

وبینارآموزشی انجمن معلمان استثنایی 99/12/12

جلسه شورای اجرایی انجمن استثنایی دوشنبه 27 بهمن 99

کارگاه آموزشی مجازی انجمن معلمان استثنایی 99/11/29

کارگاه آموزشی انجمن معلمان استثنایی 99/10/27

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/9/29

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/10/2

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/10/15

کارگاه انجمن معلمان استثنایی مجازی آموزش نحوه بیان الفبای دستی و مشاغل به زبان اشاره99/8/26

کارگاه مجازی انجمن استثنایی 99/8/25(نحوه بیان تنوین تشدید فعل ساده و مرکب به زبان اشاره)

کارگاه مجازی انجمن استثنایی 99/8/24 (آموزش وسایل مدرسه و تجهیزات پزشکی و توانبخشی به زبان اشاره)

کارگاه مجازی انجمن معلمان استثنایی 99/8/20زبان اشاره با عنوان آموزش مکالمات ‌خانواده و خوردنی ها

کارگاه مجازی انجمن معلمان استثنایی 99/8/12( آموزش اعداد و تاریخ با زبان اشاره)

کارگاه مجازی انجمن علمی انجمن استثنایی 99/8/5(زبان اشاره)

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 16 ، 23 و 30 آذر 99

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/9/10و99/10/11 (تولید محتوا inshot)

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/9/5 (تولید محتوا)

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی 99/9/2 الی 99/9/9(مهارت آموزی )

وبینار انجمن علمی آموزشی معلمان استثنایی99/8/5 الی 99/9/4(زبان اشاره )

تقویم اجرایی انجمن معلمان استثنایی سال تحصیلی 1400-1399

کارگاه آموزشی انجمن استثنائی در دانشگاه پردیس فاطمه الزهرا

کارگاه انجمن استثنائی 98/10/15

کارگاه آموزشی انجمن استثنائی 98/9/27