اساسنامه نمونه:فایل pdf اساسنامه به صورت کامل 

تمامی انجمن ها دارای اساسنامه مشابهی می باشند،که در لینک  مربوط به هر انجمن قرار گرفته است.

                                               
دانلود اساسنامه نمونه