انجمن ادبیات فارسی
ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی معلمان ادبیات فارسی بهمن 1400

کارگاه آموزشی انجمن معلمان ادبیات فارسی 25 دی ماه 1400

تقویم اجرایی انجمن علمی آموزشی زبان و ادبیات فارسی استان اصفهان1401-1400

وبینار آموزشی انجمن معلمان ادبیات 99/12/16

وبینار آموزشی انجمن معلمان ادبیات 99/9/29

وبینارآموزشی انجمن معلمان ادبیات 99/10/27

وبینارآموزشی انجمن معلمان ادبیات 99/11/25

مراسم تقدیر از شورای اجرایی انجمن ادبیات (ارزیابی عملکرد سال 98)

شورای اجرایی انجمن معلمان ادبیات 99/8/7

ضمن خدمت انجمن ادبیات دی وبهمن 98

کارگاه آموزشی انجمن ا دبیات 98/9/23

کارگاه انجمن علمی آموزشی ادبیات 98/8/18

تقویم اجرایی (کارگاههای رایگان ) انجمن معلمان ادبیات سال تحصیلی 1398

کارگاه آموزشی انجمن ادبیات همایش شعر 97/11/13

ضمن خدمت انجمن علمی آموزشی ادبیات سال تحصیلی 1397

کارگاه آموزشی انجمن ادبیات 97/9/24

جلسه شورای اجرایی انجمن ادبیات 97/9/10

صورتجلسه انتخابات انجمن ادبیات 97/8/26

کارگاه آموزشی وانتخابات انجمن انجمن ادبیات 97/8/26

اولین جلسه تقویم اجرایی انجمن ادبیات 28 مهر 97

تقویم اجرایی انجمن علمی _آموزشی معلمان ادبیات 98-97

اردوی محلات 97/6/11

سخنرانی دکتر مسعود نیا 16 مرداد1397

کارگاه آموزشی انجمن ادبیات 96/12/12

کارگاه آموزشی انجمن ادبیات 96/10/16

ضمن خدمت ادبیات سال تحصیلی 97-96

کارگاه انجمن علمی ادبیات 96/9/18

کارگاه آموزشی انجمن ادبیات 96/8/20

اولین جلسه انجمن ادبیات 96/7/22

تقویم اجرایی انجمن علمی ادبیات