انتخابات انجمن علمی آموزشی معلمان کودکان با نیاز های ویژه (استثنایی )

پس ازاطلاع رسانی ازطریق سامانه erp درروزهای 24 و25 اسفند ماه برگزارونتایج شمارش آرا به شرح ذیل اعلام گردید ،
ضمنا در این دوره باحسن مدیریت شورای اجرایی تعداد زیادی از همکاران در فرایند رای گیری ورای دهی شرکت نمودند.