✅انجمن علمی معلمان تاریخ استان اصفهان
و
گروه تاریخ آموزش و پرورش فریدونشهر برگزار می کند:

چالش ها و راهکارهای تدریس موثر تاریخ در مدارس.

لینک ورود به جلسه

http://B2n.ir/history1746