وبینار کشوری انجمن تاریخ  تحت عنوان " موقعیت و جایگاه زنان در عصر صفویه " درتاریخ 16 بهمن1400 ازساعت 17 تا 19 با حضور خانم دکتر احمدی برگزارگردید .