کارگاه آموزشی انجمن زبان انگلیسی با حضور اساتید گرانقدرجناب  آقای براتی و سرکار خانم توکلی در تاریخ 9 اسفند 1400 برگزار گردید .