کارگاه آموزشی 
                                    " بررسی فیزیک 1 "
در تاریخ 24 آذر 1400با حضور آقای رفیعی به صورت مجازی در نرم افزارادوبی کانکت برگزار گردید .