اولین جلسه شورای اجرایی انجمن معلمان معارف  بعد از انتخابات  1400،

روز شنبه 1400/12/14 ساعت 4 عصر به صورت حضوری در محل  مرکز انجمن علمی معلمان استان اصفهان برگزار گردید .

و بعد ازتبادل اطلاعات اعضای جدید عهدار مسئولیت های انجمن علمی آموزشی معلمان معارف شدند با آرزوی سلامتی وموفقیت برای ایشان .