آدرس: میدان فیض- خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)- روبه روی بانک ملت- مرکز انجمن های علمی آموزشی معلمان استان

تلفن های تماس 36615332- 36615328آدرس ایمیل انجمن علمی معلمان اصفهان       Arhashemizadeh@yahoo,com


آدرس ایمیل جدید انجمن علمی معلمان اصفهان      anjooman96@gmail.com

لینک کانال مرکز انجمن                          t.me/anjomanelmiostanesfahan